• DNEVNIK AD Novi Sad

  • 1

Na dan kada je Unapred pripremljeni plan reorganizacije Dnevnik AD konačno dobio pečat pravosnažnosti 10. aprila 2018. godine počeo je i otkup akcija naše kompanije. Obe brokerske kuće kod kojih je većina akcionara otvorila račune, Momentum i Convest, dobile su zvanične ponude zainteresovanih kupaca. Istovremeno je obavešteno i poslovodstvo Dnevnik AD koje se aktivno uključilo u ovaj važan posao, vodeći računa o interesima svojih akcionara. Ponuđena cena od 2.000 dinara po akciji bila je

Dana 19.02.2018 usvojen je unapred pripremljeni Plan reorganizacije.

Zapisnik sa ročišta možete preuzeti ovde.

Na sednici održanoj 07.02.2018. Nadzorni odbor je doneo odluku o imenovanju Gordane Živković za vršioca dužnosti direktora Dnevnik akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost Novi Sad.

 

DNEVNIK AD NOVI SAD

N A D Z O R N I    O D B O R

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 70. Statuta DNEVNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD, Nadzorni odbor je na sednici održanoj 07.02.2018. godine doneo sledeću:

O D L U K U

1.        Odlaže se vanredna sednica Skupštine akcionara Dnevnik akcionarsko društvo

IZDANJA