• DNEVNIK AD Novi Sad

  • 1

Na sednici održanoj 07.02.2018. Nadzorni odbor je doneo odluku o imenovanju Gordane Živković za vršioca dužnosti direktora Dnevnik akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost Novi Sad.

 

DNEVNIK AD NOVI SAD

N A D Z O R N I    O D B O R

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 70. Statuta DNEVNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD, Nadzorni odbor je na sednici održanoj 07.02.2018. godine doneo sledeću:

O D L U K U

1.        Odlaže se vanredna sednica Skupštine akcionara Dnevnik akcionarsko društvo

Dana 19.02.2018 usvojen je unapred pripremljeni Plan reorganizacije.

Zapisnik sa ročišta možete preuzeti ovde.

Poštovani akcionari Dnevnika,

Pismo grupe koja nastupa u ime Udruženja „Akcionari Dnevnik“, a pečat im liči na Dnevnikov, deo je scenarija za preuzimanje i kako sami priznaju, likvidaciju Dnevnika AD. Oni osporavaju naš plan za spas Dnevnika UPPR i umesto njega obećavaju – likvidaciju. Serviraju vam i listić za glasanje kako bismo izabrali njihov Nadzorni odbor koji bi zatim vratio 76 – godišneg bivšeg direktora Jovana Smederevca – to je novo rukovodstvo o kojem nam pišu. Nema nijednog

IZDANJA