POČEO OTKUP AKCIJA

Na dan kada je Unapred pripremljeni plan reorganizacije Dnevnik AD konačno dobio pečat pravosnažnosti 10. aprila 2018. godine počeo je i otkup akcija naše kompanije. Obe brokerske kuće kod kojih je većina akcionara otvorila račune, Momentum i Convest, dobile su zvanične ponude zainteresovanih kupaca. Istovremeno je obavešteno i poslovodstvo Dnevnik AD koje se aktivno uključilo u ovaj važan posao, vodeći računa o interesima svojih akcionara. Ponuđena cena od 2.000 dinara po akciji bila je

IMENOVAN NOVI DIREKTOR

Na sednici održanoj 07.02.2018. Nadzorni odbor je doneo odluku o imenovanju Gordane Živković za vršioca dužnosti direktora Dnevnik akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost Novi Sad.

 

USVOJEN UPPR

Dana 19.02.2018 usvojen je unapred pripremljeni Plan reorganizacije.

Zapisnik sa ročišta možete preuzeti ovde.

Odložena vanredna sednica Skupštine akcionara

DNEVNIK AD NOVI SAD

N A D Z O R N I    O D B O R

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 70. Statuta DNEVNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD, Nadzorni odbor je na sednici održanoj 07.02.2018. godine doneo sledeću:

O D L U K U

1.        Odlaže se vanredna sednica Skupštine akcionara Dnevnik akcionarsko društvo